Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Účastník

Výhody tretieho piliera pre účastníkov.

 1. Príspevky
  zamestnávateľa

  Veľa zamestnávateľov už prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie a štát ich v tom podporuje formou daňových úľav.

  Zamestnávatelia poskytujú príspevky na sporenie na dôchodok ako súčasť sociálnych programov. Tento príspevok je možné dohodnúť so zamestnávateľom v rámci kolektívneho vyjednávania. Pre zamestnávateľa je príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie výhodnejší ako priame zvýšenie miezd, keďže odvodové zaťaženie príspevkov je výhodnejšie.

 2. Daňová úľava na zaplatené príspevky

  Štát poskytuje účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia daňovú úľavu vo výške 180 eur ročne.

  Táto možnosť platí len pre tých účastníkov, ktorý vstúpili do systému po roku 2014 alebo prestúpili na nové podmienky.

 1. Flexibilita
  sporenia

  Sporenie v treťom pilieri je variabilné. Výšku mesačného príspevku je možné nastaviť podľa aktuálne životnej situácie a podľa potreby je možné ju kedykoľvek meniť.

  Existuje tu možnosť „kúpiť si čas“ formou jednorazových vkladov alebo zvyšovaním príspevkov v závislosti od času, ktorý ostáva do odchodu do dôchodku. Rovnako je možné v priebehu sporenia bezplatne kedykoľvek meniť investičnú stratégiu a rozloženie úspor v doplnkových dôchodkových fondoch.

 2. Súkromné sporenie nad rámec štátneho dôchodku

  Sporitelia si môžu sporiť aj nad rámec základného dôchodkového systému a takto mať vyšší dôchodok.

  Poskytované dávky sú závislé výlučne od výšky osobného účtu účastníka a obdobia, počas ktorého požaduje dávku vyplácať.

  Štát nevie využiť prostriedky v treťom pilieri na riešenie problémov v základnom dôchodkovom systéme. Základný dôchodkový systém musí byť zo svojej podstaty uniformný a univerzálny. To obmedzuje možnosti individualizovať osobnú dôchodkovú schému napríklad z pohľadu nerovnomerného rozloženia príjmov. Túto možnosť poskytuje len doplnkové dôchodkové sporenie.

 1. Aktuálny prehľad
  o sporení

  Doplnkové dôchodkové spoločnosti posielajú svojim klientom každoročne výpis s detailnými informáciami o sporení a o predpokladanej výške budúceho dôchodku.

  Každodenný prístup k informáciám o sporení je zabezpečený prostredníctvom pasívneho elektronického účtu účastníka.

 2. Dedenie nasporených
  prostriedkov

  V prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte vyplatená oprávneným osobám.

  Oprávnené osoby si účastník alebo poberateľ dávky určil v účastníckej zmluve alebo dávka je predmetom dedenia.

 3. Zamestnanci vykonávajúci
  rizikové práce

  V prípade výkonu tzv. rizikových prác je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok zamestnávateľa minimálne vo výške 2 percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca. Podmienkou je, aby mal zamestnanec uzatvorenú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

?

Zamestnanci vykonávajúci rizikové práce alebo tzv. rizikári

Viac informácií o rizikároch

Ide o zamestnancov, ktorí sú pri výkone práce vystavení negatívnym vplyvom práce alebo pracovného prostredia na ich zdravie.

Na Slovensku ide o pracovné kategórie III. a IV. O zaradení pracoviska do týchto kategórií rozhoduje príslušný Úrad verejného zdravotníctva na základe objektivizovaných meraní škodlivých faktorov výkonu práce alebo pracovného prostredia.

V praxi to znamená, že zamestnávateľ je povinný prispievať takým to zamestnancom minimálne 2 percentá ich mzdy. Podmienkou je, aby mal zamestnanec uzatvorenú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Zamestnanec nie je povinný si prispievať sám.

Kontrolu plnenia si povinností zamestnávateľov prispievať svojim zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce v kategórii III. a IV. vykonáva Inšpektorát práce s právom udeliť zamestnávateľovi pokutu ak svoju povinnosť neplní.

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie je právom každého zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce alebo práce v rizikovom prostredí a má do budúcnosti zabezpečiť jeho vyšší dôchodok.

Praktické informácie

Kto môže vstúpiť do tretieho piliera?

 • Uzatvoriť účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže každý, kto je starší ako 18 rokov.
 • Zamestnancom vykonávajúcim tzv. rizikové práce je ich zamestnávateľ povinný platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najmenej vo výške 2 percentá z ich vymeriavacieho základu. Predpokladom platenia týchto príspevkov zamestnávateľom je uzatvorenie účastníckej zmluvy zamestnancom – rizikárom*.

* Rizikové práce - práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychovom nástroji.

Účastnícka zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení

 • Účastnícku zmluvu je možné uzatvoriť priamo s ktoroukoľvek DDS na Slovensku alebo prostredníctvom finančného sprostredkovateľa.
 • Doplnkové dôchodkové spoločnosti poskytujú rôzne možnosti uzatvorenia účastníckej zmluvy osobne, ale aj online.
 • Detailné informácie o možnostiach uzatvorenia účastníckej zmluvy sú k dispozícii na webových stránkach jednotlivých DDS.

Aké dávky sa vyplácajú z doplnkového dôchodkového sporenia?

Daňové úľavy pre účastníkov

 • Účastník, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení po 1.1.2014 a účastník, ktorý uzatvoril dodatok k svojej účastníckej zmluve, ktorého predmetom bolo zrušenie dávkového plánu a nemá ani inú účastnícku zmluvu s dávkovým plánom, má nárok na zníženie základu dane vo výške zaplatených príspevkov na DDS do výšky 180 eur ročne.
 • Daňovú úľavu si môže uplatniť v daňovom priznaní, resp. ročnom zúčtovaní dane, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ.
 • Doplnkové dôchodkové spoločnosti posielajú každoročne na tento účel potvrdenia o zaplatených príspevkoch.

Ako požiadať o vyplatenie dávky z doplnkového dôchodkového sporenia?

O vyplatenie dávky je potrebné požiadať priamo doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, v ktorej si účastník sporí. A to osobne, alebo zaslaním žiadosti o dôchodok, ktorá je k dispozícii na webovej stránke konkrétnej DDS.

Pri žiadosti o dôchodok zasielanej poštou sa vyžaduje, aby bol podpis účastníka úradne overený.

 • Súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených pred 1.1.2014 bol aj dávkový plán, podľa ktorého sa budú dávky vyplácať.
 • Pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014, výplatu dávok upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Aké dávky sa vyplácajú z doplnkového dôchodkového sporenia?

 

Vznik nároku

Spôsob výplaty

Výška dávky

Dočasne

Doživotne

 

Doplnkový starobný dôchodok

 

Vznik nároku na výplatu starobného/ predčasného starobného dôchodku alebo dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok

 

Na dobu určitú, minimálne po dobu 5 rokov s možnosťou jednorazového vyrovnania do výšky 25 percent hodnoty zostatku na dôchodkovom účte. Vypláca doplnková dôchodková spoločnosť

 

S možnosťou jednorazového vyrovnania do výšky 50 percent hodnoty zostatku na dôchodkovom účte. Vypláca poisťovňa

 

V závislosti od zvolenej možnosti. V prípade dočasného dôchodku závislá od hodnoty osobného účtu a počtu rokov vyplácania. V prípade doživotného dôchodku závislá od hodnoty osobného účtu a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať

 

Doplnkový výsluhový dôchodok

 

55 rokov a minimálne 10 rokov sporenia počas výkonu práce v kategórii 3 alebo 4 a zákonom určené práce

 

Na dobu určitú, minimálne po dobu 5 rokov. Vypláca doplnková dôchodková spoločnosť

 

Vypláca poisťovňa

V závislosti od zvolenej možnosti. V prípade dočasného dôchodku závislá od hodnoty osobného účtu a počtu rokov vyplácania. V prípade doživotného dôchodku závislá od hodnoty osobného účtu a od veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať

 

Jednorazové vyrovnanie

 

V prípade invalidity z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, ktorá nastala po uzatvorení účastníckej zmluvy(nemusí byť priznaný invalidný dôchodok). Pri smrti účastníka alebo poberateľa dočasnej dávky

 

Vypláca doplnková dôchodková spoločnosť

100 percent hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka

 

Predčasný výber

 

Účastník má možnosť výberu nasporenej sumy z vlastných príspevkov najskôr po 10 rokoch od podpisu zmluvy. Ďalší predčasný výber je možný najskôr po 10 rokoch od výplaty posledného predčasného výberu

 

Vypláca doplnková dôchodková spoločnosť

 

100 percent hodnoty príspevkov účastníka vrátane zhodnotenia alebo časť tejto sumy (bez príspevkov zamestnávateľa)

 

 

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily