Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Bezpečnosť úspor

Doplnkové dôchodkové sporenie je legislatívne definované zákonom č. 650/ 2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Finančné prostriedky na osobnom účte účastníka sú jeho majetkom a ich bezpečnosť je na prvom mieste. Doplnkové dôchodkové spoločnosti podliehajú viacnásobnej kontrole.

Dohľad Národnej banky Slovenska
Depozitár
Audit a vnútorná kontrola

Samostatným kontrolným mechanizmom sú samotní sporitelia, ktorých o stave a vývoji sporenia v III. pilieri doplnkové dôchodkové spoločnosti pravidelne informujú formou ročných výpisov.


Dohľad Národnej banky Slovenska

Najvyšší stupeň kontroly predstavuje dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) ako hlavného orgánu dohľadu nad činnosťami doplnkových dôchodkových spoločností.

NBS vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov a pravidiel investovania na diaľku a aj dohľadom na mieste. V prípade zistených nedostatkov môže ukladať sankcie a v krajnom prípade odobrať licenciu.

NBS dohliada aj na banky, ktoré vykonávajú funkciu depozitára pre jednotlivé DDS, a životné poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky z tretieho piliera.

Viac informácií na stránke www.nbs.sk


Depozitár

Depozitárom je banka, v ktorej sú vedené účty všetkých dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť spravuje. Príspevky, ktoré prichádzajú na tieto účty, sú následne investované v súlade s investičnou stratégiou príslušného fondu. Dodržiavanie právnych predpisov pri investovaní kontroluje a realizuje depozitár denne.

Na tieto účty prichádzajú všetky príspevky na starobné dôchodkové sporenie a následne sa investujú v súlade s investičnou stratégiou daného fondu. Každý pokyn na nákup alebo predaj investičných nástrojov, napríklad cenných papierov, kontroluje depozitár a zároveň realizuje len tie pokyny DSS, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Depozitár zároveň kontroluje, či si DSS správne stanovila poplatky účtované na ťarchu fondu alebo či správne ocenila majetok v ňom.

Činnosť depozitára podlieha kontrole NBS.

Zoznam depozitárov

  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, d. d. s., a. s. – Československá obchodná banka, a. s.
  • NN Tatry – Sympatia, d. d. s., a. s. – Slovenská sporiteľňa, a. s.
  • STABILITA, d. d. s., a. s. – Slovenská sporiteľňa, a. s.
  • UNIQA d. d. s., a. s. – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky

Audítor a vnútorná kontrola

Dôchodková správcovská spoločnosť vedie za každý dôchodkový fond oddelené účtovníctvo. Účtovnú závierku overuje každý rok nezávislý audítor, ktorý garantuje, že účtovníctvo DSS je v súlade so zákonmi a s príslušnými daňovými predpismi.

Každá DSS má zo zákona ustanovenú vnútornú a od chodu firmy oddelenú kontrolnú zložku, ktorá popri externom audítorovi je garantom ďalšej nezávislej kontroly aktivít spoločnosti.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily